BỘ MÁY TỔ CHỨC
I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Nguyễn Văn Tư
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984 994 376
Họ và tên: Phạm Tiến Quyết
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987 344 497 
Họ và tên: Tạ Văn Phin
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987 344 206

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Văn Tư
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984 994 376
Họ và tên: Nguyễn Phi Khánh
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Pháp chế.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0387 203 988
Họ và tên: Phạm Tiến Quyết
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Phó bí thư Thường trực, Trưởng Ban kinh tế.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987 344 497

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Tạ Văn Phin
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987 344 206
Họ và tên: Nguyễn Thị Nho
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972 313 473

 

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN
1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên: Nguyễn Văn Quân
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBND, Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985 382 327

 

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Họ và tên: Tạ Thanh Tùng
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Công chức Kế toán ngân sách
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: ...
Điện thoại di động: 0962 300 072

 

3. VĂN HÓA -XÃ HỘI

Họ và tên: Nguyễn Trọng Tân
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0984 721 178

 

 

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên: Đặng Đức Tĩnh
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động:  0984 994 341

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên: Đinh Công Bình
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng – Môi trường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  0912 825 253

 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Văn Tám
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0989 575 228
Họ và tên: Lê Quang Tuấn
Năm sinh: 1993
Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: ...
Điện thoại di động: 0357 828 288

 

7. CÔNG AN XÃ

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Mạnh Trí
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913 286 162
  Họ và tên: Cù Ngọc Tiến
Năm sinh: 1990
Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  0985 674 188

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Luyện
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986 468 074
Họ và tên: Tạ Như Tam
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Phó Chủ tịch UB. MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0983 309 653

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tưởng
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986 625 391
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 Năm sinh: 1997
Chức vụ:  Văn phòng Đảng ủy - Phó Bí thư Đoàn xã 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động:  0968 208 613

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hiên
 Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0988 524 536
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân
Năm sinh: 1987
Chức vụ:, Phó Chủ tịch Hội LHPN
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0386 497 558

 

4. HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên: Nguyễn Văn Hữu
Năm sinh: 1962
Chức vụ:  Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0962 753 9628
Họ và tên: Hoàng Văn Tường
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ -  Phó Chủ tịch Hội ND
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại DĐ: 0982 074 355

 

5.HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên: Nguyễn Văn Tùng
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ - Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0353 047 576
Họ và tên: Nguyễn Văn Nguyên
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0975 969 863

 

VI. CÁN BỘ NÔNG THÔN MỚI

Họ và tên: Tạ Văn Sớm 
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Cán bộ Nông thôn mới
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động:  0976 832 246

 

VII. CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Chủ tịch Hội 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0374 462 588
Họ và tên: Nguyễn Xuân Sách
Năm sinh: 1953
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0383 563 982
Họ và tên: Phạm Hùng Hưng
Năm sinh: 1957
Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915 462 495
HỘI CỰU TNXP Họ và tên: Chu Xuân Nam
Năm sinh: 1954
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu TNXP
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0374 462 588
HỘI NẠN NHÂN DA CAM/DIOXIN Họ và tên: Nguyễn Hữu Sự
Năm sinh: 1954
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam/Dioxin
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  0399 837 009
Họ và tên: Kê Duyên Tình
Năm sinh: 1948
Chức vụ: Chủ tịch Hội Người mù
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  0399 837 009

 

VIII. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Họ và tên: Phạm Thị Thuần
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tích Lương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  09856 872 877
  Họ và tên: Phạm Thị Thanh Bình
 Năm sinh: 1968.
 Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0368 652 036
  Họ và tên: Lê Thị Nguyên
Năm sinh: 1972.
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972 454 393

 

VIII. TRẠM Y TẾ 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
 Năm sinh: 1972
 Chức vụ: Trưởng Trạm y tế xã Đồng Liên.
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: 
 Điện thoại di động: 0978 662 095

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6518

Tổng truy cập: 130762

XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn