THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 01/01/2021 VÀ CÁC NGÀY THỨ 7, CHỦ NHẬT TRONG THÁNG 01/2021 CỦA HĐND VÀ UBND XÃ ĐỒNG LIÊN

01-01-2021 15:45

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       XÃ ĐỒNG LIÊN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số: 44/TB-UBND                   Đồng Liên, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v phân công trực ngày Tết dương lich 01 tháng 01 năm 2021

và các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 01 năm 2021

của Thường trực HĐND và UBND xã Đồng Liên

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của UBND xã Đồng Liên. Để đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền của UBND xã. Sau khi thống nhất trong Thường trực HĐND và UBND xã Đồng Liên, UBND xã phân công lịch trực Tết dương lịch ngày 01tháng 01 năm 2021 và các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 01 năm 2021 của Thường trực HĐND và UBND xã như sau:

(Có lịch cụ thể kèm theo)

UBND xã thông báo đến Ủy ban MTTQ, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị trường học, các thôn trên địa bàn xã biết để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã;

- Các cơ quan, đơn vị trường học;

- Các thôn trên địa bàn xã

- Lưu VP UBND xã

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Tạ Văn Phin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC NGÀY TÉT DƯƠNG LỊCH 01 THÁNG 01 NĂM 2021

VÀ CÁC NGÀY THỨ 7 CHỦ NHẬT

(Kèm theo Thông báo số: 44 /TB-UBND ngày 30 /12/2020 của UBND xã Đồng Liên)

 

 

TT

Thời gian

Lãnh đạo UBND xã

Ghi chú

1

Ngày 01/01/2021

- Đ/c Tạ văn Phin, Chủ tịch UBND xã.

- Đ/c Nguyễn Phi Khánh, Phó chủ tịch HĐND xã

                  

2

Ngày 02/01/2021

Ngày 03/01/2021

- Đ/c Nguyễn Thị Nho, Phó chủ tịch UBND xã.

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng Quân sự xã

 

3

Ngày 09/01/2021

Ngày 10/01/2021

- Đ/c Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c Nguyễn Phi Khánh, Phó chủ tịch HĐND xã

 

4

Ngày 16/01/2021

Ngay 17/01/2021

- Đ/c Nguyễn Thị Nho, Phó chủ tịch UBND xã.

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng Quân sự xã

 

5

Ngày 23/01/2021

Ngay 24/01/2021

- Đ/c Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c Nguyễn Phi Khánh, Phó chủ tịch HĐND xã.

 

6

Ngày 30/01/2021

Ngay 31/01/2021

- Đ/c Nguyễn Thị Nho, Phó chủ tịch UBND xã.

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng Quân sự xã

 

 

 

 XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn