Công văn số 4110/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

24-10-2020 14:41

Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. 

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3217

Tổng truy cập: 5976

XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn